Новини и обявления

Позиция на СИБ – медийни пакети

Относно: Протоколно решение на Централната избирателна комисия от 01 октомври 2016 г. относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум

Поредица от медийни публикации информираха обществеността относно приетото от Централната избирателна комисия на 01 октомври 2016 г. протоколно решение, с което се приемат правила за разходването на средствата за „медийни пакети“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, и с които Комисията ограничава ползването им само в телевизионни- и радиопрограми с национален обхват и в печатни издания с национален тираж.

„Empower Democracy“ – инициатива на издателите в Европа

Става дума за съвместна инициатива на водещи европейски издателски къщи, с подкрепата на няколко европейски браншови асоциации на издателите на вестници и списания, чиято цел е да се демонстрира ролята на медиите за демокрацията.

СИБ – за по-прозрачно председателство на ЕС

Съюзът на издателите в България се присъединява към множеството публикации на свои членове и на медии извън организацията, изразяващи сериозно притеснение от липсата на прозрачност и потенциалния конфликт на интереси при информирането относно предстоящото за България ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.

Притеснение буди фактът, че провеждането на пилотната разяснителна кампания е включило еднопластово информиране в медии, част от които, въпреки своята популярност, не се ползват с добра репутация и по общо мнение пренебрегват традициите на добрата журналистика и нормите на Етичния кодекс на българските медии.

За „Новините“ и „Поколението на смартфоните“

В публикация на уеб-страницата на Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини (WAN-IFRA) преподавателят по журналистика в Университета на Тексас –Paula Poindexter, предлага специфична категоризация на потребителите на мобилни устройства, като обръща специално внимание на поколението, за което мобилното устройство е като „естествено продължение на ръката“. Тази група, съставена най-вече от т. нар. millennials, т.е. онези, родени в последните 20 години на миналия век, са основни потребители на социалните мрежи и в много отношения, според автора, са съзнателно пренебрегнати от производителите на новини.

СИБ с подкрепа за Методологията за разпределяне на средствата за информиране по Оперативните програми

Управителният съвет на Съюза на издателите в България приветства въвеждането на Методологията за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове като Приложение № 3 към Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Считаме, че освен в подкрепа на мерките за информация и комуникация по Стратегията, новият механизъм отговаря и на критиките, свързани с разпределението на средствата за информация и подобрява общественото доверие към целите, изпълнението и управлението на оперативните програми.

Комуникационна стратегия ЕС – Методология

В Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС е публикуван текстът на новото Приложение III към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020, което предвижда методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали. Чрез нея се осигурява възможност за достъп на всички типове медийни източници до дейностите по комуникация и публичност, като се гарантира равнопоставеност на медийните канали по смисъла на тяхната степен на покритие и съдържание.

По-нисък ДДС за книги и периодика

Съюзът на издателите в България се застъпи за намаляване на ДДС при продажбата на книги и периодични издания.

В писмо до Комисията по културата и медиите в 43-то Народно събрание на Република България, благодарихме за инициативата на новото ръководство на Комисията да обсъди с представителни организации в областта на издаването на книги и преса възможностите за намаляване на ДДС в сектора.

СИБ преизбра членовете на Управителния съвет

На Общо събрание, проведено на 07 юни 2016 г., Съюзът на издателите в България преизбра членовете на Управителния съвет за още един 3-годишен мандат.

Теодор Захов, Сашо Дончев, Кристиана Великова, Николай Йонков, Светлана Джамджиева и Стояна Георгиева ще продължат работата си в състава на управителния орган на Съюза, за да бъдат постигани неговите цели.

Права за издателите в европейската авторскоправна рамка

В ход е обявеното от Европейската комисия обществено обсъждане по повод евентуалното признаване в европейската рамка на авторското право на сродните права на издателите на вестници и списания, в т.ч. разпространението на тези обекти онлайн.

Основната теза на представителните организации на издателите на вестници и списания е, че дигиталният свят налага изричното уреждане и защита на правата на издателите, така както това е направено за радио- и телевизионните оператори, филмовите и музикалните продуценти. Нашите организации се застъпват за преодоляване на „аналаговото“ отношение към ролята на издателя във веригата на създаване на интелектуалния продукт, което в дигиталния свят е неадекватно.

Общо събрание на СИБ

Управителният съвет Съюза на издателите в България свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07 юни 2016 г. от 10:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3.