Общо събрание на СИБ

Управителният съвет „Съюз на издателите в България“ (СИБ) свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 18 април 2017 г. от 11:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на събранието и установяване на кворума. Приемане на дневния ред. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете на Общото събрание.
  2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.
  3. Приемане на годишен финансов отчет на СИБ за 2016 г.
  4. Приемане на Годишен бюджет на СИБ за 2017 г.
  5. Приемане на членове на Сдружението.
  6. Други.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час за започване, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.