Участват ли онлайн медиите в разходването на средствата по „медийни пакети“?

13 октомври 2016 

Онлайн медиите останаха вън от „медийните пакети“ след противоречиво произнасяне на ВАС. ЦИК въвежда индивидуална прецека.

Състоянието на пълна неопределеност по отношение на възможността партиите, коалициите и инициативните комитети да рекламират в интернет сайтове, като ползват полагащите им се медийни пакети, се запази след вчерашното решение на Върховния административен съд с № 10675/12.10.2016 г.

Последното решение на ВАС е постановено след обжалване от страна на редица организации и медии на решение на ЦИК № 3755-НР от 08.10.2016 г. относно изменение на нейно Решение № 3707-НР от 03.10.2016 г. за условията и реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Напомняме, че с Решение № 3755 ЦИК измени своето първоначално решение (3707) за да спази влязло в сила Решение на ВАС № 10436/06.10.2016 г., с което съдът прие за „незаконосъобразни“ ограниченията, наложени от Централната избирателна комисия (с по-ранното решение № 3707) по отношение на кръга от медии, в които политическите субекти имат право да ползват „медийните пакети“. Според съда, въведените от ЦИК ограничения не кореспондират с нито една норма от приложимото право.

Основанието за оспорване на  новото – изменено решение на ЦИК (3755) бе, че дори и след промяната, по-вероятното тълкуване е, че онлайн медиите отново нямат достъп до медийните пакети. В измененото решение, Централната избирателна комисия записа, че със средствата за медийни пакети може да се разплаща кампания в телевизия, радио и печат (без отмененото от Съда изискване да са национални). В решението на ЦИК присъства и дефиницията на Изборния кодекс относно услугите, които не се явяват „медийни услуги“, а именно „личните блогове и социалните мрежи като фейсбук, туитър и други подобни“. По този начин ЦИК на практика избягва да определи дали онлайн медиите могат да се ползват от медийни пакети или не.

Макар да има възможност и за друго тълкуване, изброяването на медиите в решенията на ЦИК е формулирано като изчерпателно, от което следва, че според ЦИК партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да ползват средствата за кампания в онлайн медии. В пресата се разпространява информация, че Комисията има намерение да преценява отделно за всеки конкретен случай правото на интернет медиите да изпълняват услуги, заплащани чрез средствата по медийните пакети.

Причината след поредицата от обжалвания онлайн медиите въпреки всичко да останат формално „отрязани“ от достъп до медийните пакети, е спорна процесуална игра от вида: „Аз ли криво ти се молих, ти ли криво ме разбра“.

Основният мотив на Съда да потвърди решение 3755 на ЦИК, е че „оспореното решение не съставлява първичен административен акт, а акт, който е произнесен в приложение и в изпълнение на постановено съдебно решение, което е окончателно и е влязло в сила„. В своето решение от 12.10.2016 Съдът е посочил, че предвид формулировката на предходното съдебно решение (10436)нито в диспозитива, нито в мотивите, съдебният състав е обсъждал онлайн новинарските услуги, съответно тяхното евентуално неравнопоставено или дискриминационно положение“. По тази причина ВАС е решил, че с измененото си решение ЦИК изпълнява предходното решение на съда. ВАС подчертава, че не е разглеждал по същество въпроса дали онлайн-изданията следва да бъдат включени в дефиницията на ЦИК за доставчици на медийни услуги.

При това положение е налице ситуация, граничеща с абсурда.

Какви действия предприе Съюзът на издателите в България?!

На 06.10.2016 г. в законоустановения срок Съюзът на издателите в България (СИБ) обжалва решение 3707/03.10.16 на ЦИК, след жалба по същия повод от Европейската народна партия. След като взе решение по жалбата на ЕНП, съдът счете жалбата на СИБ за „недопустима“, с аргумент, че по предмета на жалбата вече има произнасяне. По-конкретно, с определение № 10528 от 10.10.2016 съдът постанови, че „в конкретния случай вече е постановена отмяна на оспорената част от процесния административен акт решение № 3707-НР от 03.10.2016 г. на ЦИК с влязло в сила съдебно решение № 10436 от 06.10.2016 г“. В жалбата на Съюза на издателите, обаче, изрично беше поискано съдът да се произнесе и относно отсъствието на онлайн-изданията в дефиницията, която ЦИК приема за целите на своето решение.

Тук се появява и основното противоречие, при което съдът с едно свое решение казва, че той никога не се е произнасял по въпроса дали онлайн-изданията следва да бъдат включени в разходването на средствата по медийните пакети, а в друго свое определение – че такова произнасяне е налице.

Предвид така създалата се ситуация СИБ подаде искане за отмяна на определението на ВАС, с което първоначалната ни жалба не е била допусната за разглеждане.

Нашата цел е да постигнем произнасяне на Върховния административен съд във връзка с противоречието с приложимото материално право на въведеното от ЦИК дискриминационно ограничение за участието на онлайн медии при разходването на медийните пакети.