Позиция на Съюза на издателите в България

СИБ – в защита на участието на интернет медиите в разяснителната кампания за референдума

Съюзът на издателите в България възразява по възможно най-категоричен начин по повод действията на Централната избирателна комисия, която погази влязло в сила решение на Върховния административен съд и ограничи партиите, коалициите и инициативните комитети да рекламират в интернет сайтове, като ползват полагащите им се медийни пакети.

Със свое Решение № 10436 от 06 октомври 2016 г. Върховният административен съд на Република България отмени порочното решение на ЦИК от 03 октомври 2016 г. относно реда за разходването на средствата за медийни пакети в разяснителната кампания за националния референдум, в частта му относно ограничението за партиите, коалициите и инициативните комитети да изразходват средствата по медийните пакети само в „телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж”. Без да се съобрази с аргументите на Съда, с ново решение от 08 октомври ЦИК запази ограниченията за интернет медиите, като допуска разяснителна кампания да се води само чрез средствата на телевизия, радио и печат.

Считаме, че с упоритото изключване на интернет медиите като посредници в разяснителната кампания, Централната избирателна комисия грубо погазва правилата Изборния кодекс, съобразно които се провежда и кампанията при национален референдум.

Напомняме на ЦИК, че Изборният кодекс повелява средствата за медийните пакети да са за сметка на държавния бюджет и да се ползват чрез доставчици на медийни услуги, които, по см. на §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Кодекса включват и онлайн новинарските услуги – електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Членовете на Съюза на издателите в България и редица интернет медии, с които партнираме, изразяват дълбокото си разочарование от дикриминационното отношение на членовете на ЦИК към българската интернет медийна общност. Пълното пренебрежение на държавния орган към онлайн медиите според нас издава скрит дневен ред, а предвид вече стартиралата кампания – непростимо посегателство върху достъпа на партиите, коалициите и инициативните комитети до аудитория и съответно до възможността за представяне на различните становища по предмета на референдума. Откритата тенденциозност на порочната практика на Комисията се затвърждава и от факта на приемането на правилата в последния момент, като сроковете за обжалване навлизат в периода на фактическа кампания.

Считаме, че независимостта на Централната избирателна комисия не бива да създава усещането у нейните членове за липса на обществена отговорност. За нас е очевидно, че правилата за прозрачност в работата на органа не са достатъчни за гарантиране на справедливост на вземаните решения, нито аргументите на компетентния съд – за законосъобразност на вземаните от Комисията решения.

Съдът постановява, че при вземането на порочното решение на ЦИК от 03 октомври 2016 г. Комисията е пропуснала да осигури целта на закона чрез държавна субсидия да се подпомагат партии, коалиции и инициативни комитети в условията на равнопоставеност да осъществяват дейността си по провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с предстоящи избори и национален референдум. В съдебното решение се посочва, че въведените от ЦИК ограничения не кореспондират с нито една норма от приложимото право, поради което се явяват незаконосъобразни.

Върховният административен съд посочва, също така, че задължение на Централната избирателна комисия е да следи за разходването на средствата за медийни пакети, но евентуалните затруднения не могат да послужат като аргумент за въвеждането на допълнителни изисквания под формата на ограничения. Такава позиция изрази и Съюзът на издателите в България.

Напомняме, че за участниците в предизборната и в информационно-разяснителната кампании, открито дискриминационният характер на въведените ограничения има и конкретно ценово измерение. Изразходването на ограничения обем на медийните пакети (40 000 лева) за провеждането на ефективна кампания налага максимално широки възможности за избор на медиен канал, в т.ч. и по отношение на цените за реклама в отделните медии.

Изразяваме загриженост, че забавянето на Централната избирателна комисия да уреди изразходването на средствата за медийни пакети по законосъобразен начин, удължава периода на неяснота и на практика осуетява договарянето на разходването на медийните пакети извън кръга на медийните канали на телевизия, радио и печат.