СИБ с подкрепа за Методологията за разпределяне на средствата за информиране по Оперативните програми

Управителният съвет на Съюза на издателите в България приветства въвеждането на Методологията за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове като Приложение № 3 към Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Считаме, че освен в подкрепа на мерките за информация и комуникация по Стратегията, новият механизъм отговаря и на критиките, свързани с разпределението на средствата за информация и подобрява общественото доверие към целите, изпълнението и управлението на оперативните програми.

Надяваме се, че въвеждането на равнопоставеност и конкуренция на медийните канали, както и по-добра прозрачност и отчетност на изразходваните средства, ще премахне опасенията, че с публичен ресурс се осигурява добра комуникация не само по Оперативните програми и приоритетите на Споразумението за партньорство, но и за дейността на отделните министерства, изпълняващи ролята на Управляващи органи.

Считаме, че с приетите правила се постига и един от приоритетите на правителството по подобряването на публичната среда, а именно чрез „разпределение на публичен ресурс за медии по ясни правила без опити за оказване на политическо влияние“.

Въведеният механизъм компенсира до известна степен и очевидни деформации на законодателството, като изключването от обхвата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на закупуването на програмно време в Радио и Телевизия. Запазването на това правило при последната промяна в закона през м. януари 2016 г. при явно несъответствие с приложимата Директива, поднови критиките към начина на разпределяне на публичния ресурс. Напълно непонятно за медийните професионалисти е наличието на подобна дерогация, която въвежда диспропорции и облагодетелства каналите на традиционните електронни медии без връзка с развитието на медийната среда, в която онлайн платформите се радват на огромна популярност и предлагат все по-интегрирани подходи, в т.ч. влагане на аудио-визуално съдържание.

Считаме, че липсващите до момента правила, съчетани с напълно неконкурентното освобождаване на закупуването на програмно време в Радио и Телевизия от обхвата на ЗОП, създаваха условия за предотвратяване или нарушаване на конкуренцията, която най-добре се реализира при равни условия за свободно съревнование.

Считаме, че Методологията засилва конкурентния механизъм, с което опазва в по-висока степен пазарната среда, като възпира фаворизирането на каналите на Радио и Телевизия и ги поставя в условия, добливажащи се повече към свободната конкуренция.