Права за издателите в европейската авторскоправна рамка

В ход е обявеното от Европейската комисия обществено обсъждане по повод евентуалното признаване в европейската рамка на авторското право на сродните права на издателите на вестници и списания, в т.ч. разпространението на тези обекти онлайн.

Основната теза на представителните организации на издателите на вестници и списания е, че дигиталният свят налага изричното уреждане и защита на правата на издателите, така както това е направено за радио- и телевизионните оператори, филмовите и музикалните продуценти. Нашите организации се застъпват за преодоляване на „аналаговото“ отношение към ролята на издателя във веригата на създаване на интелектуалния продукт, което в дигиталния свят е неадекватно.

Обръщаме вниманието на Европейската комисия към предизвикателствата на онлайн разпространението, където продуктът на пресата се препубликува от трети лица на практика едновременно с неговото първоначално публикуване, без за това да се търси съгласието на издателя и да се заплаща възнаграждение. Тази практика застрашава финансовата стабилност на издателите на периодика и бъдещето на независимата журналистика.

Настояваме за изричното признаване на правата на издателите на ниво ЕС, в т.ч. да разрешават препечатване, коприране и съобщаване по друг начин на публиката, с каквито права се ползват продуцентите на аудио-визуално съдържание.

Въпреки, че периодичните издания са закрилян обект по см. на българското авторско право, издателите се нуждаят от надеждни правни инстрменти за лицензиране и защита на тяхното съдържание, като отказът да се признаят тези права ще удължи настоящата несигурност в методите и успеха на тази защита. Необходимо е изричното уреждане на правата на издателя, с оглед защитата от непозволено използване в частност на авторски материали, включени в съдържанието на съответното печатно или онлайн издание. С уреждането на тези права на нивото на Общността ще се създаде правна сигурност, трайност и хармонизация на регулацията, което е особено важно в дигитална среда.

Уреждането на правата на издателя ще се отрази особено благоприятно на авторите, в т.ч. на журналистите, доколкото ще позволи пряка икономическа връзка между създаването и потребяването на писаното слово. Защитата на правата на издателите ще позволи по-успешното маркетизиране на журналистическия труд, като създаде по-добри условия за работа и повишена сигурност за работното място. В условията на намаляващо търсене на хартиените издания, непозволеното разпространение в дигитална среда ограбва и труда на журналистите.