Покана за редовно Общо събрание на Сдружение “Съюз на издателите в България”

Покана за редовно Общо събрание на Сдружение “Съюз на издателите в България”

Уважаеми господа,

Най-любезно Ви информирам, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на издателите в България” (СИБ), ЕИК 130464527, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на редовно Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 28.02.2023 г., от 12:00 ч., на адрес: гр. Пловдив, Капана, офис „Под Тепето“ ООД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нови членове;
  2. Преглед на текущото състояние и определяне на приоритетни политики и задачи касаещи дейността на Съюза;
  3. Разни.

Надявам се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.

В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят писмено пълномощно.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за редовно и законно независимо от броя на явилите се членове.

гр. София, 08.02.2023 г.

Теодора Пеева

Председател на Управителния съвет