Покана за редовно Общо събрание на Сдружение “Съюз на издателите в България”

Уважаеми господа,

Най-любезно Ви информирам, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на издателите в България” (СИБ), ЕИК 130464527, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на редовно Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 03.08.2021 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на СИБ за 2020 година;
  2. Вземане на решение за промяна на Устава във връзка с включване на възможността за провеждане на Общи събрания, посредством технически средства и платформи, както и възможност и условия за включване на отделни членове посредством технически средства и платформи на присъствени Общи събрания;
  3. Освобождаване от отговорност на действащия Управителен съвет и председателя на Управителния съвет за досегашната им дейност. Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет и председател на Управителния съвет.
  4. Разни.

Надявам се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.

В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят писмено пълномощно.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за редовно и законно независимо от броя на явилите се членове.

гр. София, 14.07.2021 г.

Теодор Захов

Председател на Управителния съвет