Покана за редовно Общо събрание на Сдружение “Съюз на издателите в България”

Уважаеми господа,

Най-любезно Ви информирам, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на издателите в България” (СИБ), ЕИК 130464527, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на редовно Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 12.12.2022 г., от 12:00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността и приемане на Годишния финансов отчет на СИБ за 2021 година;
  2. Избор на нов Управителен съвет и Председател на Сдружението;
  3. Приемане на изменения в Устава на Сдружението;
  4. Приемане на нови членове;
  5. Разни.

Надявам се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.

В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят писмено пълномощно.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за редовно и законно независимо от броя на явилите се членове.

 

гр. София, 11.11.2022 г.

 

Светлана Джамджиева

Председател на Управителния съвет