Покана за Общо събрание на Сдружение “Съюз на издателите в България”

Уважаеми дами и господа,

Най-любезно ви информирам, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на издателите в България” (СИБ) на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на  Общо събрание на сдружението на 30 октомври  2019 г., сряда, от 11:30 ч., на адрес в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на актуализирани правила за формиране на членски внос.
  1. Приемане на приоритети и план за дейностите на СИБ за 2020 г.
  2. Освобождаване на Николай Недялков Йонков като член на Управителния съвет.
  3. Други.

Надявам се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.

В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят  писмено пълномощно.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на всички членове в седалището на Сдружението и същевременно ще ви бъдат изпратени по електронна поща преди датата на Общото събрание.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

гр. София, 16 октомври 2019 г.

Теодор Захов

Председател на Управителния съвет