По-нисък ДДС за книги и периодика

Съюзът на издателите в България се застъпи за намаляване на ДДС при продажбата на книги и периодични издания.

В писмо до Комисията по културата и медиите в 43-то Народно събрание на Република България, благодарихме за инициативата на новото ръководство на Комисията да обсъди с представителни организации в областта на издаването на книги и преса възможностите за намаляване на ДДС в сектора.

Съюзът на издателите в България напомни на народните представители за предоставената от Директива на Съвета 2006/112 относно общата система на ДДСвъзможност да се приложи редуцирана ставка за книги, вестници и периодични издания, които нямат изцяло или преобладаващо рекламен характер. Според издателите, това разкрива разбирането на европейския законодател, че политиката по ДДС в този сектор не е само данъчен въпрос, а има пряко отношение към достъпа на гражданите до информация, образование и култура.

За съжаление, България не е въвела никакви облекчения при продажбата на книги и периодика, като в същото време сме свидетели на специален режим на облагане на туристическите услуги, доколкото туризмът се определя като приоритетен сектор.

Отчитайки икономическите измерения на въпроса, Съюзът на издателите в България обръща внимание на сериозното влияние на размера на ставката на ДДС както върху потребителите, така и върху дейността на издателите.

Доколкото със значителния си размер ДДС е определящ за равнището на цените в културната сфера, влиянието му върху търсенето на културен продукт е съществено. Смятаме, че редуцираната ставка за книги и периодичен печат е ключова за повишаване на достъпността и насърчаване на потреблението на тези продукти, като в този тип стимулиране България се явява по-скоро „културно изключение“.

Доколкото икономическите модели потвърждават мултиплициране на ефекта на намаляването на ставката на ДДС за повишаване на потреблението на печатните издания, за нас е очевидно, че фискалната политика може да бъде важна част от културната политика.

Върху потреблението на печатни издания сериозно въздействие оказват развитието на интернет, трайно ниската покупателна способност на населението и „пазарният провал“ при разпространението на периодичен печат, като високата ставка на ДДС задълбочава тази криза. Следва да се има предвид, че за разлика от продуктите на индустриалното производство, икономическият ефект на заместване на културния продукт води до „културно ограбване“, саботира качественото информиране на гражданите и изграждането на т.нар. „медийна грамотност“.

Конкретното предложение на Съюза на издателите в България, което е напълно споделено и от нашите партньори от Асоциация „Българска книга“, е при продажбата на книгите и периодичните издания, които нямат изцяло или преобладаващо рекламен характер, да се прилага намалена ставка на ДДС в размер на 5%. Предложението съответства на изискванията на Директива на Съвета 2006/112 относно обхвата на приложимост на мярката, както и на установените в документа минимални ставки.

При обсъждането на възможността да се ползват предвидените в Директивата възможности за намаляване на ставката за книги и периодични издания, Съюзът на издателите в България разширява перспективата и въвежда онова, което вече е „дневен ред“ в Европейския съюз, а именно необходимостта с намалени данъчни ставки да се ползват и електронните книги и електронните периодични издания.

Припомняме, че към момента информационното общество не успява да осигури добра среда за икономическо оцеляване на онлайн изданията, не на последно място поради сериозните нарушения на правата на интелектуалната собственост, които ограбват медийния продукт и не позволяват монетаризирането на онлайн съдържание. В тази връзка, активна държавна политика за защита на индустрията и свързаните с нея браншове, ще позволи опазване на създателите на културно съдържание и наследство, като ще гарантира културното и медийното многообразие.

Пред народните представители не пропускаме да изтъкнем огромния обхват на теми и форми на писаното слово – художествено, научно, политическо, икономическо и др., които изразяват националната култура и идентичност, и подкрепят обществените дебати в демократичното общество. Независимо дали е на хартиено или в дигитално копие, писаното слово позволява ненадминато качество, което традиционните електронни медии (радио и телевизия)не могат да осигурят. Един единствен вестник или онлайн новинарско издание съдържа новинарския потенциал на дузина телепрограми, а коментарните рубрики на печатните и онлайн изданията са основни източници на информираното мнение на будната аудитория.