Общо събрание на СИБ

Управителният съвет Съюза на издателите в България свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07 юни 2016 г. от 10:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на събранието и установяване на кворума. Приемане на дневния ред. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете на Общото събрание.
  1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2015 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СИБ за 2015 г.
  3. Приемане на Годишен бюджет на СИБ за 2016 г.
  4. Приемане на Правила за определяне на членския внос на членовете на СИБ.
  5. Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на СИБ. Отмяна на действащия Устав и приемане на нов Устав на СИБ.
  6. Освобождаване от отговорност на действащия Управителен съвет и председателя на Управителния съвет. Избор на нов Управителен съвет и председател на Управителния съвет.
  7. Други.

Членовете на Съюза могат да вземат участие в Общото събрание чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощени от тях лица.

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час за започване, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.