Общо събрание на СИБ

Управителният съвет “Съюз на издателите в България” (СИБ) свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 8 ноември 2018 г. от 10:00 часа на адрес в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Откриване на събранието и установяване на кворум. Приемане на дневния ред. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете на Общото събрание.
  2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.
  3. Приемане на годишен финансов отчет на СИБ за 2017 г.
  4. Приемане на приоритети и план за дейностите на СИБ за 2019 г.
  5. Приемане на актуализирани правила за формиране на членски внос.
  6. Други.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на СИБ, при липса на кворум в обявения час за започване, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.