Обединени срещу „Езика на омразата“

Цел:

Редуциране на речта на омразата в контекста на предстоящите избори за кметове на общини, райони и кметства и на общински съветници (м. октомври 2015 г.).

Инструмент:

Декларация срещу дискриминационната реч в публичното пространство – м. май 2015 г.

Страни по документа:

Медии и политически субекти

Мотиви:  

Стигматизация на малцинства нараства силно и употребата на по време на изострено политическо противопоставяне. Вече са налице симптоми в публичното говорене, че дискриминационната реч ще се ползва за формиране на вот в предстоящата предизборна кампания. Заедно с това социологически изследвания сочат, че през последните две години като цяло нараства негативното стереотипизиране на основата на етническа принадлежност, вероизповедание, сексуалната ориентация. То намери удобен повод в бежанския поток, като икономическите и логистичните проблеми на хората, търсещи убежище у нас, се превръщаха във вътрешнополитически аргумент, в аргумент за публична легализация на “езика на омразата”.

Инициативата, в чиято основа стоят медии и организации от неправителствения сектор, търси устойчив обществен консенсус срещу дискриминацията, в подкрепа на законовите норми и правилата на етиката.

Инициативата отчита предизвикателството пред доставчиците на медийни услуги, които са задължени да не допускат предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите или да подбуждат към ненавист, основана на раса, пол, религия или националност, като в същото време, особено в предизборен контекст, трябва да информират зрителите и слушателите си за убежденията на действащите и на новите политически субекти, включително и за отношението им към малцинства, бежанци, чужденци и пр. Това изисква отговорно търсене на професионален баланс, към което очакваме да се присъединят и офлайн и онлайн медиите, неподлежащи на специализирана регулация.

Увеличаването на дискриминационната реч се демонстрира от резултатите на редица изследвания, които посочват съществения й дял в националните и регионалните печатни издания и в отделни телевизионни програми. Тя обаче рядко произтича от представителите на медиите, а преди всичко от политиците. В този смисъл инициативата цели да призове политиците да се самоограничават в говоренето си, а медиите да играят роля на “филтри” пред нарушаването на човешки права с публична реч.

Организатори на инициативата:

 • Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО,
 • Съвет за електронни медии (СЕМ),
 • Съюз на българските национални електронни медии,
 • Съюз на издателите в България (СИБ),
 • Български медиен съюз (БМС),
 • Българска асоциация на регионалните медии (БАРМ),
 • Съюз на българските журналисти (СБЖ),
 • Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”,
 • Фондация “Медийна демокрация”,
 • Сдружение за човешки права “Маргиналия”,
 • Асоциация на европейските журналисти,
 • Център за развитие на медиите,
 • Мрежа за свободно слово.