Комуникационна стратегия ЕС – Методология

ВЪВЕЖДА СЕ МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ НА ПРОГРАМИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

В Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС е публикуван текстът на новото Приложение III към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020, което предвижда методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали. Чрез нея се осигурява възможност за достъп на всички типове медийни източници до дейностите по комуникация и публичност, като се гарантира равнопоставеност на медийните канали по смисъла на тяхната степен на покритие и съдържание.

Методологията въвежда дялово разпределение на ресурса за пряко договаряне на годишна база, като изисква включване на регионални медии, както и ясни параметри за остойностяване и отчитане на кампаниите в радио и телевизия.

Проектът на приложение към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 е изпратен до членовете на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България със срок за съгласуване и коментари до 15 юли 2016 г. Към настоящия момент всички членове на КН, от които са получени становища, приемат изпратения Проект на Приложение.

С текста на документа можете да се запознаете тук.